Regulamin rozdania z dnia 19 czerwca 2023 r

Regulamin Rozdania w serwisie Instagram z dnia 19.06.2023 r.

§1.  Postanowienia Ogólne

1. Organizatorem Rozdania jest Marek Bejgier prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AM Concept Marek Bejgier adres: ul. Klonowa 68, 52-200 Karwiany, nr NIP: 5242741412 , REGON: 521471733, dalej zwany „Organizatorem”.

2. Rozdanie prowadzone jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

3. Rozdanie rozpoczyna się dnia 20.06.2023 r., a kończy się dnia 27.06.2023 r. o godz. 23:59:59 czasu polskiego.  

 §2. Uczestnicy i zasady Konkursu

1. Udział w Rozdaniu jest dobrowolny i nieodpłatny.

2. W Rozdaniu może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:

a) zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Rozdania poprzez zgłoszenie udziału w Rozdaniu;

b) ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych

c) posiadających adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d)posiada konto (profil) w serwisie Instagram,

f) wykona Zadanie Rozdania.

3. Uczestnikiem Rozdania może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2

4. Z udziału w Rozdaniu wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Rozdania na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

5. Wykonanie Zadania Konkursowego oznacza spełnienie łącznie 3 (słownie: trzech) warunków:

a) zaobserwowanie profilu minibebe_store w serwisie Instagram,         
  b) polubienie posta rozdaniowego, oraz  oznaczenie pod postem rozdaniowym minimum 3 osób.

c) udostępnienie posta rozdaniowego w swojej relacji w serwisie Instagram, tak aby było widoczne dla Organizatora.

6.  W Rozdaniu wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Rozdania.

7. Uczestnik może wziąć udział w Rozdaniu wyłącznie 1 (słownie: jeden) raz.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględnienia w Rozdaniu wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:

a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,

b) działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Instagram;

c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram;

d) naruszają regulamin serwisu Instagram.

e) użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizatora.

 §3 Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych

1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.

2. Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana.

 §4. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców

1.Przyznanie nagrody należy wyłącznie do Organizatora.

2.Organizator poprzez wiadomość prywatną w serwisie Instagram poinformuje zwycięzcę o przyznaniu nagrody.

3. Zwycięzcy Rozdania przyznana zostanie nagroda rzeczowa w postaci wózka dla lalek gondoli marki Konges Slojd w kolorze cherry blush lub lemon. Zwycięzca rozdania będzie miał możliwość wyboru jednego z dwóch kolorów wózka podanych w zdaniu poprzednim.

4. Nagroda jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT. Jeżeli wartość nagród nie przekracza 2000 zł. Jeżeli jest wyższa płatnikiem podatku jest organizator. Wysokość podatku to 10%.  Wtedy trzeba modyfikować także żądane dane od Zwycięzcy – Urząd Skarbowy do rozliczeń podatku.

5. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 14 dni od dnia wysłania przez Organizatora, wiadomości e-mail na adres kontakt@minibebe.pl informacji niezbędnych do przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail, adresu do wysyłki, nr telefonu.

6. W przypadku nieprzekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 5 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Organizator wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.

8. Nagroda zostanie przesłana jednokrotnie przez Organizatora za na adres wskazany przez Zwycięzcę w terminie 7 dni od dnia przysłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody.

9. Fundatorem Nagrody jest Organizator.

10. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.

11. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

12. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko 1 (słownie: jeden) raz.

13. Nagrody nie można zamienić na równowartość pieniężną.

 §5. Dane Osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres korespondencyjny ul. Klonowa 68, 52-200 Karwiany oraz na adres e-mail kontakt@minibebe.pl

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Rozdania, wyłonienia Zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania Nagród Zwycięzcom czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Rozdania, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Rozdanie

6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail kontakt@minibebe.pl 

8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.

9. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.

§6. Reklamacje

1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Rozdanie z dnia 19.06.2023 r. na adres email kontakt@minibebe.pl lub adres korespondencyjny Organizatora ul. Klonowa 68, 52-200 Karwiany związanej z przebiegiem Rozdania w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Rozdania.

2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje.

3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.

4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

 §7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.06.2023 r.

2. Rozdanie nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

3. Organizator Rozdania nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.

4. Regulamin Rozdania udostępniony jest w czasie trwania Rozdania za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet oraz w siedzibie Organizatora.

5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Rozdania.

6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Organizatora.