Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU

 

§1

INFORMACJE OGÓLNE

 

Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży artykułów oferowanych przez Sklep Internetowy dostępny pod domeną www.minibebe.pl, należącej do firmy AM Concept Marek Bejgier zarejestrowanej w Centralnej Ewidencji Działalności NIP: 5242741412, REGON: 521471733, oraz zasady składania Zamówień i finalnego zakupu Produktów za jego pośrednictwem.

 

 

§2

DEFINICJE

 Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów, należy je rozumieć w podanym poniżej znaczeniu:

1.       Sklep Internetowy – dostępna w sieci internetowej pod adresem www.minibebe.pl platforma sprzedażowa Produktów oraz świadczenia usług oferowanych przez Sprzedawcę. W dalszej części Regulaminu minibebe.pl będzie nazywany również „sklepem” lub „serwisem”.

2.       Sprzedawca – Marek Bejgier prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AM Concept Marek Bejgier, ul. Klonowa 68, 52-200 Karwiany, NIP: 5242741412, REGON: 521471733, adres poczty elektronicznej: kontakt@minibebe.pl.

3.       Adres reklamacyjny:
AM Concept Marek Bejgier
ul. Klonowa 68
52-200 Karwiany

4.       Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego,

5.       Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.) zawierana na odległość, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Produktów oferowanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego za zapłatą konkretnej ceny oraz ewentualnych kosztów przesyłki.

6.       Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem https://minibebe.pl/pages/dostawa-i-platnosci  dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.

7.       Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem https://minibebe.pl/pages/dostawa-i-platnosci

8.       Dowód zakupu  faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa

9.       Konto klienta – bezpłatna Usługa Elektroniczna udostępniana Klientowi w ramach funkcjonowania Sklepu Internetowego. Konto Klienta stanowi zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedającego, który jest oznaczony loginem i hasłem oraz pozwala skorzystać Klientowi z dodatkowych funkcjonalności Sklepu Internetowego. Klient loguje się na swoje Konto Klienta po rejestracji na odpowiedniej podstronie Sklepu Internetowego, która znajduje się pod adresem https://minibebe.pl/account/login

10.    Hasło  oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym

11.    Zamówienie  oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

12.    Koszyk  narzędzie systemowe ułatwiające Klientowi dokonywanie zakupów w serwisie, umożliwiające gromadzenie wybranych ofert lub złożonych zamówień w jednym miejscu oraz podgląd wartości zakupów. Koszyk tworzony jest automatycznie w wyniku „kliknięcia” opcji „Dodaj do koszyka” przynajmniej jednego towaru. Wybranie opcji „Dodaj do koszyka” nie stanowi przyjęcia oferty, ani potwierdzenia jej otrzymania i nie jest wiążące ani dla Klienta ani dla Sprzedawcy. Użytkownik może w każdej chwili usunąć z koszyka każdą wybraną ofertę. W koszyku Klient ma możliwość zweryfikowania treści Zamówienia tj. informacja wskazująca użytkownikowi jaka będzie treść umowy, zawartej w wyniku przyjęcia oferty. Zamówienie w szczególności wskazuje Kupującemu jakie są zasady i terminy płatności, zasady i koszty transportu towaru, oraz okresy realizacji zamówienia. Ponadto zamówienie może zawierać inne postanowienia. W zależności od rodzaju oferty, w Zamówieniu użytkownik może mieć prawo do ustalenia formy płatności oraz ustalenia zasad i kosztów transportu.

13.    Miejsce wydania rzeczy – miejsce odbioru przesyłki zawierającej zamówione przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego Produkty. Informacje na temat dostępnych Punktów Odbioru znajdują się w formularzu Zamówienia, niniejszym Regulaminie Serwisu oraz na podstronie z informacjami na temat dostawy Produktów dostępnej pod adresem https://minibebe.pl/pages/dostawa-i-platnosci.

14.    Moment wydania rzeczy – moment, w którym Klient lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

15.    Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę, wymieniona pod adresem https://minibebe.pl/pages/dostawa-i-platnosci W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Sprzedawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

16.    Produkt  rzecz dostępna w Sklepie Internetowym, która jest przedmiotem Umowy Sprzedaży za zapłatą konkretnej ceny.

17.    System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

18.    Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach Klienta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Klientów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Klientach.

19.    Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

20.    Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

a)       nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b)       nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta,

c)       nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d)       została Klientowi wydana w stanie niezupełnym;

e)       w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Klienta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;

f)        nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedawca zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Klienta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

21.    Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

22.    Wymagania techniczne – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne, by móc prawidłowo korzystać ze Sklepu Internetowego, Usług Elektronicznych lub zawarcia Umowy Sprzedaży. Są to:

a)       dostęp do komputera lub innego urządzenia umożliwiającego korzystanie z sieci internetowej;

b)       dostęp do poczty elektronicznej;

c)       przeglądarka internetowa Internet Explorer (min. wersja 11), Google Chrome (min. wersja 80), Mozilla Firefox (min. wersja 74) lub Safari (min. wersja 13.0.1.);

d)       włączenie w przeglądarce internetowej możliwości obsługi Javascript oraz zapisu Plików Cookies.

23.    Newsletter – bezpłatna Usługa Elektroniczna, dzięki której za zgodą Klienta, Sprzedawca ma możliwość przesyłania cyklicznych informacji na temat Produktów, Promocji, samego Sklepu Internetowego, a także innych informacji handlowych.

 

§3

WARUNKI OGÓLNE

1.       Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

2.       Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3.       Sprzedawca jest zobowiązany do  świadczenia usług i dostarczania rzeczy wolnych od wad.

4.       Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są̨ w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw, chyba że Regulamin promocji będzie stanowił inaczej.

5.       Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

6.       Sprzedawca zastrzega sobie pełne prawo aktualizacji cen Produktów dostępnych za pośrednictwem Sklepu Internetowego z jednoczesnym zastrzeżeniem, że aktualizacje te nie wpływają na Zamówienie przyjęte do realizacji przed wprowadzeniem zmian. Zakup Produktu/Produktów jest udokumentowany przez Sprzedającego fakturą VAT.

7.       Klient ma dobrowolną możliwość założenia bezpłatnego indywidualnego Konta Klienta w Sklepie Internetowym, jednak nie jest ono wymagane, aby skutecznie dokonać zakupu Produktów. Konto Klienta daje możliwość zapisania i przechowywania informacji na temat danych adresowych Klienta i historii zamówień oraz śledzenia dokonanego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie. Formularz rejestracyjny wypełniany przez Klienta podczas tworzenia Konta Klienta powinien być wypełnionymi prawdziwymi i aktualnymi informacjami niezbędnymi do prawidłowej realizacji usług przez Sprzedawcę.

8.       Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów za pośrednictwem Sklepu Internetowego nieodpłatnie elektroniczną usługę cyklicznego otrzymywania Newslettera.

9.       Klient, chcąc otrzymywać od Sprzedawcy Newsletter, jest zobowiązany do wyrażenia zgody na otrzymywanie Newslettera poprzez podanie swojego aktywnego adresu e-mail w odpowiednim polu w Sklepie Internetowym oraz potwierdzenia chęci otrzymywania Newslettera za pomocą kliknięcia odpowiedniego przycisku. Umowa o świadczenie usługi dostarczania Newslettera przez Sprzedawcę zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Klienta woli otrzymywania Newslettera za pomocą kliknięcia w link aktywacyjny przesyłany przez Sprzedawcę na podany przez Klienta podczas zapisu adres e-mail. Formularz zapisu do Newslettera znajduje się pod adresem www.minibebe.pl 

10.    Klient ma pełne prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług Elektronicznych w zakresie dostarczania przez Sprzedawcę Newslettera w każdym czasie i bez podania przyczyn zgłaszając swoje żądanie z zawartymi w nim informacjami o adresie e-mail podanym w formularzu pod adres e-mail kontakt@minibebe.pl, klikając w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdym Newsletterze wysyłanym na adres e-mail Klienta lub pisemnie na adres MINI BEBE ul. Klonowa 68, 52-200 Karwiany. Sprzedawca może skontaktować się z Klientem na podany adres e-mail lub numer telefonu aby potwierdzić tożsamość.

11.    Umowę na czas nieoznaczony o świadczenie usługi stworzenia oraz prowadzenia indywidualnego Konta Klienta uznaje się za zawartą w chwili skutecznego wypełnienia formularza rejestracyjnego przez Klienta, akceptacji niniejszego Regulaminu Sklepu oraz finalnie kliknięcia przycisku potwierdzającego rejestrację.

12.    Klient zobowiązany jest do:

a)       niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b)       korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c)       niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),

d)       korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientach oraz dla Sprzedającego,

e)       korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f)        korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami netykiety.

 

§4

ZAWARCIE I REALIZACJA UMOWY

1.       Zamówienia można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu (za wyjątkiem ewentualnych wyłączeń Sklepu Internetowego na czas awarii lub prowadzenia prac technicznych), jednak będą one przyjmowane do realizacji w dni robocze w godzinach 10:00-18:00.

2.       W celu złożenia zamówienia Klient powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

a)       dodanie do koszyka produktu;

b)       wybór rodzaju dostawy;

c)       wybór rodzaju płatności;

d)       wybór miejsca wydania rzeczy;

e)       złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę”.

3.       Realizacja zamówienia Klienta  płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 24 godzin od złożenia zamówienia, chyba że Klient nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.

4.       Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.

5.       Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

6.       Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).

7.       Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.

8.       Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnianie treści zawieranej Umowy Sprzedaży jest zagwarantowane każdemu Klientowi dzięki:

a)       udostępnieniu Regulaminu Serwisu w Sklepie Internetowym przez cały czas jego działania pod adresem https://minibebe.pl/pages/regulamin-sklepu

b)       przesłaniu Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia;

c)       dostarczeniu specyfikacji Zamówienia i dowodu zakupu.

9.       Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej między Klientem a Sprzedawcą Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail podany przez Klienta.

§5

DOSTAWA

1.       Sprzedawca oferuje następujące możliwości dostawy Zamówienia do Klienta:

a)       przesyłka kurierska;

b)       przesyłka pocztowa;

c)       dostawa do Punktów Odbioru.

2.       Zmiana adresu dostawy po złożeniu Zamówienia przez Klienta może zostać dokonana na wniosek Klienta skierowany pod adres e-mail kontakt@minibebe.pl, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że Sprzedawca może nie uwzględnić tego wniosku w sytuacji, kiedy Zamówienie zostanie już wysłane do Klienta.

3.       Dostępne formy dostawy mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu płatności lub rodzaju Zamówienia, mogą też ulegać zmianie w przypadku składania kilku Zamówień jednocześnie. Szczegółowe informacje o oferowanych przez Sprzedającego sposobach dostawy znajdują się w formularzu Zamówienia oraz w zakładce dotyczącej sposobów dostawy produktów dostępnej pod adresem https://minibebe.pl/pages/dostawa-i-platnosci Sprzedawca zastrzega sobie możliwość czasowego lub stałego zawieszenia niektórych sposobów dostawy. Informacje o wysokości kosztów dostawy również są podane w formularzu Zamówienia oraz w zakładce dotyczącej kosztu dostawy produktów dostępnej pod adresem https://minibebe.pl/pages/dostawa-i-platnosci.

4.       W sytuacji, kiedy Klient wybierze opcję dostarczenia Zamówienia do Punktu Odbioru, w razie niedokonania odbioru Zamówienia, Umowa Sprzedaży zawarta między Klientem a Sprzedawcą ulega rozwiązaniu, a Sprzedawca niezwłocznie zwraca Klientowi uiszczoną zapłatę w taki sposób, w jaki otrzymał ją od Klienta.

5.       Koszt dostawy Zamówienia ponosi Klient, chyba że Regulamin konkretnej Promocji będzie stanowił inaczej.

6.       Na łączny czas dostawy Zamówienia składa się czas realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę oraz czas dostarczenia Zamówienia przez przewoźnika. Czas realizacji Zamówienia liczony jest od momentu potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji do momentu nadania przesyłki zawierającej zamówione Produkty i wynosi maksymalnie 7 dni roboczych. Czas dostarczenia Zamówienia przez danego przewoźnika jest uzależniony od wybranej przez Klienta formy dostawy i związany z Regulaminem danego przewoźnika.

 

§6

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.       Klientowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego. Zgodnie z prawem konsumenckim, produkty takie jak bielizna, smoczki, kosmetyki, akcesoria kosmetyczne typu rollery do twarzy, szczotki do włosów i ciała oraz środki higieny nie podlegają zwrotom / wymianom.

2.       Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3.       Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego lub w innej formie zgodnej z  Prawem konsumenckim.

4.       Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy lub inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5.       W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

6.       Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

7.       Klient odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt.

8.       Klient nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.

9.       Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10.    Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Klienta zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Klientowi rzeczy, a jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedawca nie zwróci Klientowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

11.    Sprzedawca dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

12.    Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

13.    Klient jest zobowiązany odesłać zwracane Produkty z dołączonym dowodem zakupu na adres Mini Bebe AM Concept Marek Bejgier, ul. Klonowa 68, 52-200 Karwiany.

14.    Klientowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a)       w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

b)       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c)       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d)       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e)       w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

f)        w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

g)       o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

h)       o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

 

§7

FAKTURY ELEKTRONICZNE

1.       Akceptując niniejszy Regulamin Sklepu Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Sprzedającego faktur (a także faktur korygujących i duplikatów tychże dokumentów) w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez Kupującego podczas zakładania Konta Klienta lub podczas składania Zamówienia.

2.       Formatem faktury elektronicznej jest PDF (Portable Document Format).

3.       Wycofanie zgody oznacza automatyczny brak akceptacji Regulaminu Sklepu, a co za tym idzie, mimo że akceptacja Regulaminu Sklepu jest dobrowolna, brak możliwości skorzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego.

 

§8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.       Umowa Sprzedaży i umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest w języku polskim.

2.       Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.

3.       W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Serwisu, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu Serwisu publikując go na łamach Sklepu Internetowego w miejsce poprzedniego Regulaminu Serwisu, a także wysyłając go za pośrednictwem wiadomości mailowej na podany przez Klienta adres e-mail.

4.       Prawem właściwym dla zawarcia za pośrednictwem Sklepu Internetowego Umowy Sprzedaży lub umowy świadczenia usług jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami – sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że odmiennie będą stanowiły aktualne przepisy prawne. Powstałe między Klientem a Sprzedawcą spory będą poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

5.       Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta  w zakładce regulamin
https://minibebe.pl/pages/regulamin-sklepu
. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.

6.       W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawa. Kwestie sporne, jeśli Klient wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Klient może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR lub dokonując wyboru dowolnego podmiotu uprawnionego spośród znajdujących się w rejestrze UOKiK. Sprzedawca oświadcza zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sad właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Sprzedającego.

7.       Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Sklepie Internetowym.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

1.       Wzór formularza odstąpienia od umowy POBIERZ

2.       Wzór Formularza reklamacji POBIERZ